Editie 2011 - Woensdag 7 Maart 2012 - Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Wie een Big Brother Award wint, verdient ook een kans om uitleg te geven, vinden wij. Sommige winnaars zijn zo dapper om de Award persoonlijk in ontvangst te nemen, anderen houden het op een schriftelijke reactie. Benieuwd hoe de grootste privacyschenders van 2011 reageerden?

Reactie van het KLPD

De welverdiende complimenten gingen naar het Korps Landelijke Politiediensten. Wilbert Paulissen, Diensthoofd Nationale Recherche, kwam met een aantal collega’s naar Pakhuis de Zwijger om de Award in ontvangst te nemen en om zijn visie op de prijs uit te leggen. Bekijk de uitreiking in de categorie overheid vanaf minuut 56:10.

Reactie staatssecretaris Fred Teeven

Fred Teeven was met overgrote meerderheid de duidelijke winnaar van de publieksprijs. De stemmers vond dat hij deze prijs verdiend had vanwege zijn niet aflatende inzet om privacywetgeving af te zwakken. De staatssecretaris kon er helaas niet bij zijn, hij had andere verplichtingen, maar stuurde wel een reactie:

“Dames en heren,

Als winnaar van de publieksprijs van de Big Brother Awards had ik deze prijs graag zelf in ontvangst willen nemen. Helaas lukt dat niet vanwege andere verplichtingen. Vanavond open ik de vestiging van het Holland Casino in Scheveningen. Daar kun je ook prijzen winnen, maar van een andere orde.
Anders dan de Big Brother Award doet vermoeden heb ik als staatssecretaris  van Veiligheid en Justitie wel degelijk aandacht voor de bescherming van de privacy.
Graag herinner ik u aan mijn voorstel om de Wet bescherming persoonsgegevens aan te passen. Die kent straks een meldplicht voor datalekken. Aanbesteders van informatiediensten zijn dan verplicht diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens te melden, zoals onder meer in het Regeerakkoord is aangekondigd.
Deze maatregel sluit aan bij voorstellen van de Europese Commissie voor een nieuw gegevensbeschermingsrecht, waarover ik vandaag met de Tweede Kamer heb gesproken.
Straks kan het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) behalve een dwangsom ook een boete opleggen van maximaal 200.000 euro. Het Cbp zal ook het toezicht op naleving van de meldplicht in de Telecommunicatiewet op zich nemen. Nu doet de OPTA dat nog. Gaat het mis bij aanbieders van elektronische communicatiediensten, dan moeten zij zich voortaan melden bij het Cbp.
Verder wil het kabinet een betere bescherming van persoonsgegevens. Daarom zal de overheid alle nieuwe wettelijke maatregelen die gelden bij grootschalige opslag, koppeling en verwerking van persoonsgegevens, nadrukkelijker op effectiviteit toetsen.

Het kabinet maakt dus wel degelijk werk van bescherming van de persoonlijke levenssfeer. We hebben ook een andere taak:  zorg voor veiligheid van samenleving en individu. Dat zijn niet noodzakelijkerwijs tegengestelde belangen. Je moet ze wel zorgvuldig tegen elkaar afwegen. Het kabinet wil beide belangen beschermen. Daar zal ik me in deze kabinetsperiode voor blijven inzetten.

Ik ben dus niet trots op deze prijs, maar ik wens u allen een prettige avond.”

Reactie minister Edith Schippers

Minister Edith Schippers reageerde ook op het feit dat zij de prijs had gewonnen in de categorie personen vanwege het feit dat zij een private doorstart van het EPD forceert, nadat het wetsvoorstel in de Eerste Kamer op privacybezwaren was gestrand. De jury neemt het haar kwalijk dat ze daarmee democratische controle op dit dossier verhinderd. We kregen een korte reactie. Daarin geeft zij aan het niet eens te zijn met de prijs die de jury haar toekent:

“Minister Schippers zou juist de privacy en veiligheidsaward moeten krijgen! Met een doorstart van het EPD wordt de uitwisseling van patientgegevens in de zorg veel veiliger en is de privacy veel beter geregeld dan nu het geval is. Iedere Nederlander kan ook zelf beslissen of zijn gegevens tussen zijn behandelaren worden uitgewisseld. Bovendien scherpt ze de wet ook nog eens aan: prima privacy en veiligheidsbeleid dus!

Ik wens jullie een buitengewoon genoeglijke avond toe!”
Hartelijke groet,
woordvoerder Edith Schippers

 

Afbeelding gebaseerd op een foto van Reinoud van Leeuwen, meer werk voor de Big Brother Awards 2011

Reageren:

*


English?

Download de BBA2011 Poster

De Big Brother Awards poster (pdf)

#BBA2011 op Twitter

Bekijk ook twitter.com/bitsoffreedom